- visibly the best
สายด่วน+66 81 916 1193

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท ฟาเบอร์ แฟลกส์ เอเชีย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย